Преводи и Легализация
Маркетинг
Контакти


Общи условия за предоставяне на преводачески услуги на КАРАДО ЕООД

I. Услуги

Превод, редакция и корекция на писмени материали от и на езици, посочени при възлагане на превода от Клиента.

Форматиране и оформление на писмени материали.

II. Качество

Изпълнителят предоставя своите услуги съгласно установената добра практика за писмен превод и в съответствие с изискванията на Клиента.

Изпълнителят извършва качествено и в срок договорените услуги.

III. Рекламации

Рекламациите се извършват писмено, не по-късно от 14 календарни дни след получаване на писмения превод.

В случаите, когато рекламацията се окаже основателна, Изпълнителят поема разходите за коригиране на материала за своя сметка.

Изпълнителят не носи отговорност в случаите, когато Клиентът е направил сам опит да коригира превода или е възложил на трето лице това, без да даде на Изпълнителя възможност за извършване на корекция.

В случаите, в които рекламацията се окаже неоснователна, то Клиентът се задължава да обезщети Изпълнителя за всички разходи, възникнали в тази връзка.

Изпълнителят не носи отговорност в случаите, когато в оригиналния текст, предоставен за превод има пропуски и грешки, включително допуснати вследствие на предаването на материалите по факс, електронна поща или чрез други средства за комуникация, независимо дали причината за това е човешка или техническа грешка.

IV. Цени и плащания

За всеки превод Изпълнителят предлага цени на базата на обявената ценова листа.
Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя.

V. Приемане на поръчки

Поръчките се считат за приети, ако са потвърдени писмено от Изпълнителя.

Специалните изисквания към поръчките се регламентират писмено от Възложителя най-късно при подаване на поръчката и се потвърждават от Изпълнителя писмено.

VI. Права и задължения на Клиента

Клиентът предоставя материалите на Изпълнителя за оценка на приблизителен брой страници и запознаване с тематиката на материала.

Клиентът предоставя копие на материалите с максимално добро качество, като уточнява налични съкращения и специфични термини.

VIII. Права и задължения на Изпълнителя

При получаване на материалите за превод Изпълнителят се задължава да извърши точна оценка и да уведоми Клиента относно приблизителен обем и цена на превода, както и за необходимия срок за изпълнение на поръчката и стила на форматиране на преведения текст.

Изпълнителят има право да получава консултации относно специфична терминология, съкращения и наименования съдържащи се в материалите.

При промяна на изискванията на Клиента по време на изпълнение на поръчката, Изпълнителят има право да промени първоначално договорената цена съобразно новите изисквания.

IX. Конфиденциалност

Изпълнителят се задължава да не предоставя информацията, съдържаща се в материалите на трети лица.

X. Авторски права

Изпълнителят приема поръчки от Клиента при условие, че клиентът притежава авторските права върху оригиналния текст, освен в случаите в които преводът се извършва с информационна цел.

XI. Спешни поръчки

При приемането на поръчки за спешен писмен превод Изпълнителят се стреми да поддържа своите стандарти за качество на високо ниво независимо от съкратените срокове за изпълнение, но Клиентът приема, че понякога условията, които той диктува може да породят необходимостта да бъдат пропуснати някои от етапите за контрол на качеството, които при нормални обстоятелства се считат за съществени.

XII. Отговорност при изпълнение

При анулиране на поръчка за писмен превод Клиентът дължи на Изпълнителя стойността на вече преведената част от материала. Преведената част от материала се предоставя на клиента.

Изпълнителят не носи отговорност за непотърсени в 30-дневен срок материали и преводи.

                                             :: Преводи и Легализация : Контакти : © : Language